ตำบลหนองอีบุตร  เมืองธรรมะ  พระนักพัฒนา  ป่าอนุรักษ์  เครื่องจักรสานดี  มากมีแหล่งน้ำ  เกษตรกรรมผสมผสาน ผ้าพื้นบ้านหมอนขิด  วิถีชีวิตประชาธิปไตย

 
 
บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 6 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ตำบลหนองอีบุตร ณ ปัจจุบันเข้าสู่การดำเนินในระยะที่ 3 แล้ว
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหนองอีบุตร โดย ปลัดเทศบาลตำบลหนองอีบุตร ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลหนองอีบุตร ร่วมปรึกษา หารือในการดำเนินงานจัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิล และกิจกรรมการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม แอดมินขอบอกว่ากิจกรรมรณรงค์คราวนี้ไม่เหมือนทุกครั้งที่จัดทำมา
หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ และได้นำนวัตกรรมจากโครงการมาใช้บริหารจัดการในพื้นที่ได้อย่างลงตัว
 
 
 
 
 
 
 
นายสมัย อุ่นบุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบล

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-16966
banner-16789
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ช่องทางร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
ท้องถิ่นจังหวัด
gfmis สำหรับ อปท.
e-LAAS เป็นโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลัง
ติดต่อเรา
จัดซื้อ จัดจ้าง